KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IZABELA MALUSZKIEWICZ

prawnik, mediator, radca prawny, prawo rodzinne, rozwody, podział majątku, nieruchomości

 

kancelaria radcy prawnego brzeg

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

IZABELA MALUSZKIEWICZ

 

 


O KANCELARII
 

 

Prowadzę Kancelarię od 2014 r. 

Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, a także podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
 
Wspieram Klientów m. in. w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych oraz w postępowaniach administracyjnych, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz jako negocjator i mediator.

Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi specjalistami. Jeśli wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy, współpracuje również z notariuszami, biegłymi i rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi.

 


ZAKRES DZIAŁANIA
 

 

Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom, klientom indywidualnym, jak i podmiotom publicznym.


Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

- prawa i postępowania cywilnego,
- prawa upadłościowego i naprawczego,
- prawa pracy,
- prawa i postępowania administracyjnego
- prawa gospodarczego i spółek handlowych,
- prawa zamówień publicznych,
- prawa nieruchomości,
- legalizacja pobytu cudzoziemców.

 
Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje między innymi:

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- przygotowywania pism procesowych,
- reprezentowania przed organami i sądami administracyjnymi,
- reprezentowanie przed sądami polubownymi,
- reprezentowanie w negocjacjach,
- prowadzenie mediacji,
- windykację należności.

 


ZASADY WSPÓŁPRACY
 

 

Wspólnie z Klientem po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy określamy zakres zlecenia, strategię, terminy działania, zasady wynagrodzenia.

Klient jest również informowany o wysokości przewidywanych innych wydatków, koniecznych i niezbędnych do poniesienia związanych z jego sprawą, w szczególności: o wysokości opłat notarialnych, sądowych i kancelaryjnych.

Ustalamy wykaz dokumentów koniecznych dla prowadzenia zleconej sprawy oraz termin ich dostarczenia Kancelarii. 

Klient Kancelarii jest na bieżąco informowany o treści przygotowanych opracowań (np. pozwu, apelacji, odwołania, projektu ugody lub też umów) oraz o etapie Jego sprawy.

Po zakończeniu sprawy w danej instancji, Klient otrzymuje informację o treści orzeczenia albo innego dokumentu i wspólnie z nami podejmuje decyzję co do dalszego toku postępowania.

 


WYNAGRODZENIE
 

 

Rozliczenia z Klientem są negocjowane oraz zależą od rodzaju i zakresu współpracy.

Nasze honorarium określamy w zależności od skomplikowania problemu prawnego i uzgadniamy je każdorazowo z Klientem.

Może ono być ustalone w oparciu o:

- ilość przepracowanych godzin,
- ilość przepracowanych godzin + prowizję za sukces,
- ryczałt + prowizję za sukces,
- ustalony miesięczny ryczałt.

W odniesieniu do stałej obsługi prawnej z reguły proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, określone w stałej kwocie, skalkulowanej dla konkretnej ilości godzin pracy w każdym miesiącu dla danego Klienta; ustalone wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztów wyjazdów poza granice Brzegu, wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych przed sądem oraz kosztów zastępstwa procesowego.

W odniesieniu do zlecenia dotyczącego pojedynczej konsultacji i porady prawnej proponowana przez Kancelarię wysokość wynagrodzenia wynosi 100,00 zł.

Wynagrodzenie określone powyżej nie obejmuje wynagrodzenia za czas wyjazdu poza granice Brzegu oraz kosztów tego wyjazdu. Istnieje możliwość negocjowania ceny oraz rozłożenia większych płatności na raty.

 


GODZINY OTWARCIA
 

 

wtorek - czwartek: 9:00 - 18:00

poniedziałek i piątek telefonicznie od 9:00 do 18:00