STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA


Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie jest organizacją pozarządową i posiada status organizacji pożytku publicznego.

 

W ramach Stowarzyszenia istnieją:

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 Lecznictwo Ambulatoryjne - poradnie specjalistyczne:

• Neurologiczna; neurologiczna dla dzieci

• Zdrowia psychiatrycznego; zdrowia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży; dla osób z autyzmem

• Rehabilitacja - pełny zakres zabiegów

• Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny

• Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

• Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

 


 

Pracownie Elektrofizjologii:

• Elektroencefalografii - EEG

• Okulografii - ENG

• Elektrokardiografii - EKG

• Biofeedback

 


 

Realizujemy program wczesnego wsparcia rozwoju dziecka w ramach którego udzielamy pomocy dzieciom z różnymi  niepełnosprawnościami od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki w szkole.

 
Przedszkole jest jednostką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od trzeciego roku życia, do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Głównym zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki, jak również wielostronnego rozwoju psychofizycznego i społecznego, poprzez wykorzystywanie metod rewalidacji i integracji.

 


 

Szkoły

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa

 • Niepubliczne Gimnazjum

 • Ośrodek Rewalidacyjno-wychowawczy

 • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 


 

Hipoterapia • Dogoterapia

Celem pracy szkoły jest przygotowanie uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym i upośledzonych umysłowo do życia tak, aby mogli uczestniczyć w życiu społecznym, zdobyli maksymalną umiejętność samoobsługi i zaradność życiową.

Warsztat Terapii Zajęciowej program terapii realizowany jest w poszczególnych pracowniach: pracownia plastyczna z elementami tkactwa i szycia, pracownia rękodzieła, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa. Nasi podopieczni uczą się norm życia społecznego, nabywania umiejętności, dokonywania wyborów oraz podejmowania decyzji.

Zakład Aktywności Zawodowej głównym celem Zakładu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przygotowanie ich poprzez rehabilitację społeczną i zawodową do życia we współczesnym świecie.

Społeczne Ognisko Muzyczne Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Celem kształcenia w Ognisku jest rozwijanie zdolności muzycznych, nauka gry na instrumentach, umuzykalnienie dzieci i młodzieży oraz integracja ze środowiskiem kulturalnym. Kształcenie obejmuje: fortepian, akordeon, keyboard, zajęcia ruchowo-taneczne, emisję głosu.

 
MIKOSZÓW 27
telefon 71 395 81 01
fax 71 395 81 02
www.celestyn.pl
e-mail: sekretarian@celestyn.pl

NZOZ REJESTRACJA
• telefon 71 395 81 00 (od 8.00 do 15.00)

Zakład Aktywności Zawodowej
• telefon 71 392 46 78

Konto BZ WBK S.A. I Oddział Wrocław
NUMER: 07 1090 2398 0000 0006 0801 7184