Szukaj

HELPER ODSZKODOWANIA

Piotr Ziółkowski

 


 

Doradztwo odszkodowawcze

Niesiemy pomoc ludziom

 


 

HELPER ODSZKODOWANIA jest firmą powstałą dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności oceny potrzeb klientów.

Dzięki posiadanej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu zapewniamy usługi na wysokim poziomie merytorycznym.

Identyfikacja z potrzebami klientów pozwoliła na wypracowanie strategii firmy, której celem jest NIESIENIE POMOCY POSZKODOWANYM

Reprezentując naszych klientów przed Zakładami Ubezpieczeń i Towarzystwami Ubezpieczeń zapewniamy wysoki poziom merytoryczny dzięki wiedzy i posiadanym kwalifikacjom.

Zapewniamy profesjonalną obsługę w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak również prawa karnego.

W naszych działaniach dążymy do tego aby uzyskane na rzecz naszego klienta świadczenie było jak najwyższe

 

 • jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku jako kierowca, pasażer, pieszy lub rowerzysta

 • jeżeli straciłeś w wypadku osobę bliską

 • jeżeli uszkodzeniu lub zniszczeniu uległ Twój pojazd, uprawa, mieszkanie lub dom

 

SZKODY OSOBOWE

 

wypadek przy pracy

 

Szkoda osobowa (niemajątkowa) - to szkoda, która polega na ujemnych doznaniach psychicznych, bólu i cierpieniach związanych ze szkoda na osobie lub też stanowi konsekwencję naruszenia dóbr osobistych (przepis art. 448 k.c.).

Do szkód osobowych zaliczyć można np. obrażenia odniesione w:

 • wypadku samochodowym,

 • wypadku przy pracy,

 • upadku na śliskim chodniku,

 • upadku na uszkodzonych schodach lub nieoświetlonym korytarzu,

 • powstałe w wyniku błędu lekarskiego (niewłaściwe leczenie, niewłaściwa diagnostyka);

 

SZKODY W POJAZDACH

 

szkody w pojazdach

 

Analiza stanowisk firm ubezpieczeniowych dotyczących wypłaty odszkodowań za uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji pojazd wskazuje, iż w zasadzie w większości spraw firmy ubezpieczeniowe:

 • odmawiają wypłaty odszkodowania za skradzione pojazdy - pomimo zawartego ubezpieczenia AC;

 • zaniżają wartość wyliczonego odszkodowania stosując wysokie stawki amortyzacji (urealnienia za części zamienne);

 • zaniżają wysokość odszkodowania poprzez przyjęcie zaniżonych stawek za prace blacharskie i lakiernicze;

 • zaniżają wysokość odszkodowania poprzez zastosowanie tzw. "zamienników";

 • zaniżają wartość wolnorynkową pojazdu;

 • zawyżają wartość pojazdu w stanie uszkodzonym (tzw. Pozostałość);

 • nie wypłacają odszkodowania za wynajęcie samochodu zastępczego

 • nie wypłacają odszkodowania z tytułu ubytku wartości rynkowej pojazdu

 • nie doliczają do wypłaconego odszkodowania podatku od towarów i usług VAT

 • obligują poszkodowanych do przedstawienia rachunków za naprawę pojazdu;

 • wyliczają szkodę całkowitą i nie zezwalają na naprawę pojazdu (przy szkodach z ubezpieczenia OC);

Przy ocenie wysokości należnego odszkodowania współpracujemy z rzeczoznawcami posiadającymi długoletnie doświadczenie.

 

SZKODY RZECZOWE

 

szkody rzeczowe

 

Szkoda rzeczowa (majątkowa) ta szkoda powoduje reperkusje w majątku poszkodowanego. Powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenia posiadanych przez nas dóbr materialnych. Do szkód majątkowych zaliczają się m. in. szkody w: budynkach, budowlach, uprawach rolnych, hodowli zwierząt, pojazdach mechanicznych jak również szkody transportowe.

Do szkód osobowych zaliczyć można np. obrażenia odniesione w:

 • szkody w budynkach i lokalach mieszkalnych (chodzi o szkody powstałe m.in. na skutek kradzieży z włamaniem, przepięcia, zalania, jak również deszczu nawalnego, gradu, huraganu, powodzi, pożaru, rabunku, uderzenia pioruna),

 • szkody komunikacyjne z ubezpieczeń OC, AC (chodzi m.in. o szkody w pojeździe powstałe na skutek działania osób trzecich, zderzenia z innym pojazdem, kradzieży, działania czynników chemicznych i termicznych oraz sił przyrody),

 • szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy ( OC sprawcy ) chodzi o szkody powstałe na skutek zaniedbań sprawcy i polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia),

 • szkody powstałe w uprawach (uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę łowną, powstałe na skutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych);,

Zdobyte doświadczenie w związku z prowadzonymi sprawami w zakresie uzyskania należnego odszkodowania za uszkodzone mienie pozwala na przedstawienie naszym klientom najlepszego wariantu dochodzenia roszczeń i udokumentowania ich wysokości

 

OBSŁUGA PRAWNA

 

obsługa prawna

 

W ramach zawartej umowy oferujemy Państwu obsługę procesów sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Przed złożeniem pozwu o zapłatę klient otrzymuje pełną informację o sposobie prowadzenia procesu sadowego jak również jest na bieżąco informowany o etapach i postępach postępowania sądowego.

Zapewniamy profesjonalną obsługę w procesach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego jak również prawa karnego. W przypadku postępowania karnego zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przygotowawczym jak również sądowym.

 


 

ZADZWOŃ

kompleksowa obsługa • pełen profesjonalizm  

 

Zobacz więcej na www.helper-odszkodowania.pl